SWO het Bildt

home

contact


besondere bilkerts

agenda


Prachtige muzikale middag In Ons Huis

1,33
Op een prachtige voorjaarsmiddag werd in Ons Huis een bijzondere muzikale middag bijgewoond door vele senioren uit het Bildt. Deze middag, georganiseerd door de werkgroep 't Bildt bestaande uit de SWO, PCOB. en wat oud bestuursleden van de vroegere ANBO, werd verzorgd door het Gerrit Heeringa orkest. Deze naam herinnerd nog aan wijlen de oud dirigent Gerrit Heeringa die in 2008 probeerde met 12 personen een Hafabra orkest op te richten. Dat lukte en momenteel is het een prachtig orkest. Heeringa is tevens dirigent van Aurora te St. Jacobiparochie geweest. Het orkest bestaat hoofdzakelijk uit senioren mannen en vrouwen die de muziek nog altijd een warm hart toedragen. Het enthousiasme straalde er deze middag dan ook van af. De leden komen uit alle Friese windstreken volgens dirigent de heer Haantjes en komen in Leeuwarden bijeen voor de repetities. Nadat de heer Sjoerd Postma het orkest en de aanwezigen welkom had geheten werd geopend met koraalmuziek. Rustige muziek en zo konden de leden zich even inblazen aldus de dirigent. Vervolgens met de muziek "Nearer, My God, to Thee" waarmee de Titanic naar de diepte verdween, en een Volkslied uit Finland. Met een mars van Harm Evers uit Assen werd het programma vervolgd en daarna speelden ze een prachtig driedelig stuk geschreven door Jan de Haan met de naam Cityscapes. Dan komen er enkele Friese elementen. Muziek uit de film gemaakt over het leven van Nienke van Hichtum, een muziekstuk over Leafde geschreven door Kees Bijlstra, werd het optreden voor de pauze afgesloten. Dan komen na een pittige mars wederom Friese  stukken zoals: Ynskje op 'e baan, Wat bisto leaflik, Hup! jSûpen groattenbrij, Breidzje en it Aldershûs, welke soms door het aanwezige publiek werden meegezongen.
1,33
Het Bildtse gedicht "Bevroren Blikfaart" door Albert Tilma probeerde de dirigent zo goed mogelijk voor te lezen. Het publiek genoot.
Tot slot werd nog een mars gespeeld.
Nadat de heer Postma iedereen had bedankt voor de bijdrage aan het slagen van deze mooie middag werd afgesloten met een toegift genaamd
"Westers Home".

Geartsje Wijmenga